Saltar a continguts

EBC Catalunya

Navegació

Menú principal

Protocol

Protocol de relació entre l’Associació Catalana per al Foment de l’Economia del Bé Comú i les/els professionals de consultoria EBC amb homologació vigent
Introducció

El mes de juny de 2016 s’aprovava a la III Assemblea General de l’Associació Federal Espanyola per al Foment de l’Economia del Bé Comú (en endavant “AFEF-EBC”) el document que recull el procés d’homologació de les persones que es plantegen oferir serveis professionals de consultoria com a expertes en Economia del Bé Comú (en endavant “EBC”).

Aquest document recull la descripció del procés d’homologació i els requisits que han de reunir les/els professionals que volen oferir serveis de consultoria en col·laboració i coordinació amb les respectives associacions que actuen en cada territori. Es pot consultar en el següent enllaç:
https://drive.google.com/file/d/1P427IOR7mCjp6d9GnyWXPO_XUTmrvOQW/view?u
sp=sharing


També s’inclouen d’altres enllaços de referència que es poden consultar en l’apartat corresponent al final d’aquest document.

En el moment de redacció d’aquest protocol, la responsabilitat sobre el sistema d’homologació i la concessió oficial del mateix recau en l’AFEF-EBC.

L’aprovació d’aquest procediment d’homologació obre un nou camí perquè l’Associació Catalana per al Foment de l’Economia del Bé Comú (en endavant “ACFEBC”) pugui posar a disposició de les empreses i organitzacions interessades la informació necessària sobre les/els professionals de la consultoria amb expertesa en EBC. Així lliurement i sense condicionants les organitzacions interessades podran escollir les persones homologades de les quals es volen acompanyar per a fer el Balanç del Bé Comú (en endavant “BBC") o rebre l’assessorament professional que en cada moment necessitin per a implantar de manera progressiva els valors i els criteris de l’EBC.

En aquest sentit, l’ACFEBC es compromet a garantir que les/els professionals que presten aquests serveis han seguit el procés d’homologació i reuneixen els requisits d’experiència i formació ecessaris que asseguren el nivell d’expertesa i qualitat exigibles per a donar suport a les organitzacions i territoris, i avançar en el camí d’una economia més ètica, més humana i més orientada al bé comú.

Per la seva banda, les persones homologades en consultoria EBC es comprometen a mantenir en tot moment una relació amb l’Associació de col·laboració, transparència i reciprocitat des de l’objectiu compartit de contribuir conjuntament a fomentar la implantació de l’EBC en les organitzacions i empreses del seu àmbit territorial com és Catalunya.

A qui va dirigit

Aquest protocol es dirigeix tant a l’ACFEBC com a les persones homologades per a prestar els seus serveis professionals de consultoria EBC en el territori de Catalunya.

També es dirigeix a les organitzacions i empreses que contracten els serveis especialitzats de consultoria EBC. L’ACFEBC inclourà aquest document en la informació pública, a través els seus canals corresponents, així com la que faciliti sobre les persones homologades per a prestar els seus serveis professionals de consultoria EBC. Per la seva banda, les/els professionals de consultoria corresponents també el posaran a disposició de les organitzacions o empreses que contractin els serveis specialitzats de consultoria EBC abans de l’inici de cada projecte.

Amb el propòsit de contribuir a la màxima transparència possible sobre la relació entre l’ACFEBC i els serveis de consultoria EBC, es procurarà que aquest document sigui objecte de la màxima difusió possible en la forma que es consideri oportuna.

Objectius

La finalitat principal d’aquest protocol és regular la relació entre l’ACFEBC i les/els professionals de la consultoria EBC que acreditin una homologació vigent, per tal de:

a) Crear les condicions perquè hi hagi en tot moment una relació de cooperació i confiança entre les/els professionals de la consultoria i l’Associació.

b) Contribuir de forma conjunta a les finalitats de l’EBC, facilitant la integració d’aquest moviment i dels seus valors en les empreses, organitzacions i territoris.

c) Assolir la millor eficiència i eficàcia possibles en les interaccions habituals entre ambdues parts.

d) Identificar i acordar les responsabilitats de cadascun dels agents implicats en els serveis de consultoria de l’EBC: ACFEBC, persones homologades i organitzacions que contracten els serveis de consultoria EBC.

Assignació de responsabilitats a cadascun dels agents implicats en la realització de tasques de consultoria en el marc de l’EBC

Responsabilitats de l’ACFEBC

a) Fomentar la implantació de l’EBC a Catalunya, contribuint a oferir serveis de consultoria amb alts estàndards de qualitat.

b) Vetllar perquè en tot moment hi hagi una relació de coordinació i confiança entre les/els professionals de la consultoria EBC i l'Associació, de tal manera que aquestes sinergies es transmetin també a les empreses i organitzacions a les quals es dona suport.

c) Fer accessibles al web de l’ACFEBC les dades rellevants de les/els professionals de la consultoria amb homologació vigent, per a facilitar el contacte per part de les organitzacions i empreses que vulguin rebre el servei de consultoria EBC.

d) Determinar un rang de tarifes pels serveis de consultoria i comunicar-les de manera transparent al web de l’Associació i pels canals que es considerin adients. En el moment d’aprovació d’aquest document el rang de tarifes recomanat es situa entre 80 i 90 euros hora.

e) Gestionar el registre, el càlcul i la liquidació de les aportacions que les/els professionals de la consultoria fan a l’Associació en concepte de suport al foment de l’EBC.

f) Derivar la contractació dels serveis de consultoria a les persones homologades, evitant així la contractació directa d’aquest servei a l’Associació.

g) Mantenir la imparcialitat i gestionar les peticions de recomanació de les/els professionals de la consultoria EBC que rebi l’ACFEBC, derivant-les a la informació pública existent sobre persones homologades.

h) Elaborar i enviar l’enquesta de satisfacció a les organitzacions i empreses per tal de conèixer quina ha estat la seva experiència. Avaluar els comentaris obtinguts i proposar accions de millora quan sigui necessari, en col·laboració amb les persones homologades.

i) Vetllar per la realització de les reunions periòdiques que el grup de consultoria durà a terme dues vegades l’any. En aquestes reunions es compartiran les experiències i coneixement, es vetllarà per la formació de les persones en procés d’homologació, es fomentarà el treball en equip i es vetllarà per un repartiment just de la feina. L’objectiu final serà assegurar que es contribueix a mantenir un alt nivell de coherència amb els valors de l’EBC i elevar la qualitat general del serveis de consultoria EBC.

j) Crear un repositori dels diferents materials utilitzats per les/els professionals de consultoria en els projectes desenvolupats, que posarà a disposició de tots ells. També seran posats a disposició de les persones que estiguin en procés d'homologació.

k) Fer el seguiment dels objectius d’aquest protocol i actualitzar-los quan sigui necessari.

Responsabilitats de les/els professionals de consultoria EBC


a) Col·laborar, coordinar-se i cooperar amb l’Associació i amb la resta de les/els professionals de consultoria EBC en les iniciatives de millora per a fomentar la integració de l’EBC en les empreses, organitzacions i territoris, compartint metodologies, experiències i coneixement.

b) Seguir el procés d’homologació establert i fer les accions pertinents per a mantenir al dia aquest estat d’homologació al llarg del temps.

c) Transmetre en tot moment el grau més gran de coherència possible amb els valors de l’EBC.

d) Gestionar la contractació del servei de consultoria directament amb les organitzacions o empreses corresponents. Procurar que l’equip de consultoria sigui el més adient per a cada projecte, tenint en compte que el treball en equip permetrà incrementar la qualitat del servei i l’excel·lència en la relació entre el moviment EBC i les organitzacions. La/el professional de la consultoria que sigui triat per l’empresa demandant incorporarà al projecte, com a mínim i sempre que sigui possible, una altra persona (homologada o en formació), fomentant així el repartiment de la feina i/o les necessitats d’hores de pràctiques.

e) Compartir la informació rellevant necessària, fent ús dels canals de comunicació establerts, per a estimular la coordinació amb organitzacions i empreses i evitar ineficiències innecessàries.

f) No oferir serveis de consultoria i auditoria a una mateixa organització o empresa, per tal d’evitar possibles situacions de conflicte d’interessos i preservar la credibilitat del moviment del bé comú. Aquest requisit aplicarà tant a les persones homologades que ja hagin estat contractades per a un servei de consultoria, com a les empreses a les quals pertanyen, sempre que el servei es vulgui oferir a un mateix client.

g) Promoure i difondre l’Associació i les seves finalitats en l’exercici de la seva activitat professional de consultoria EBC.

h) Utilitzar el nom de l’ACFEBC, el logo EBC, i els continguts i materials de l’ACFEBC per tal de donar a conèixer el vincle directe entre ambdues parts.

i) Organitzar conjuntament dues reunions l’any, amb la resta de consultors/res homologats/des, per compartir les experiències i coneixement, així com vetllar per la formació de les persones en procés d’homologació, fomentar el treball en equip i vetllar per un repartiment just de la feina. L’objectiu final serà contribuir a mantenir un alt nivell de coherència amb els valors de l’EBC i elevar la qualitat general del serveis de consultoria EBC.

j) Col·laborar en el desenvolupament metodològic de l’EBC, així com en la construcció col·laborativa d’eines i recursos que ajudin a incorporar l’EBC a empreses, organitzacions i sector públic.

k) Contribuir a la formació continuada del conjunt de professionals compartint els materials i les metodologies que es vagin aplicant en els diferents projectes.

l) Aportar a l’Associació el 15% de la facturació dels projectes EBC en els que participa, en concepte de contribució al foment de l’EBC i a les finalitats de l’Associació.

m) Ajustar-se al rang de tarifes recomanat per l’Associació que en el moment d’aprovació d’aquest protocol es situa entre 80 i 90 euros hora. En general, tots els conceptes econòmics es regularan d’acord amb les directrius recollides en el “Procediment per a la gestió del registre, el càlcul i la liquidació de les aportacions que les/els professionals de la consultoria fan a l’Associació en concepte de suport al foment de l’EBC”.

Responsabilitats de les organitzacions i les empreses

a) Contractar els serveis de consultoria EBC des del convenciment i la creença de la importància d’aplicar els valors de l’EBC en el dia a dia de les empreses, organitzacions i territoris.

b) Seleccionar lliurement les/els professionals que siguin del seu interès.

c) Contractar el servei directament amb les persones homologades escollides, en els termes i les condicions que ambdues parts hagin establert, d’acord amb els valors i contingut d’aquest protocol.

d) Contribuir a mantenir i millorar de manera continuada els estàndards de qualitat esperats dels serveis de consultoria EBC. Emplenar i retornar l’enquesta de satisfacció que rebin de l’ACFEBC.
 

Documents de referència

a) Document de requisits d’homologació de l’AFEF-EBC:
https://drive.google.com/file/d/1P427IOR7mCjp6d9GnyWXPO_XUTmrvOQW/vie
w?usp=sharing


b) Enquesta de feedback sobre el servei de consultoria EBC: https://drive.google.com/open?id=0B7KKH9akPBTKMDFrRDA2LWMwN3c

c) Procediment de funcionament del registre de professionals de la consultoria: https://docs.google.com/document/d/12DHGrbgqzxwXTC7q5qtfWk6yc7fxkgT381
eph6-ksCs/edit


d) Procediment per a la gestió del registre, el càlcul i la liquidació de les aportacions que les/els professionals de la consultoria fan a l’Associació en concepte de suport al foment de l’EBC. ( pendent de desenvolupar )
 

© EBC Catalunya - Torre Jussana Av. Cardenal Vidal i Barraquer, 30 - 08035 - Barcelona - info@ebccatalunya.cat